حمایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کنگره
06 خرداد 1397

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.