حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنگره
06 خرداد 1397

دانشگاه علوم پزشکی تبریز  حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.