تشکیل نهمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره
08 خرداد 1397
تشکیل نهمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره

نهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم . مهندسی آب و فاضلاب ایران روز پنجشنبه سوم خرداد از ساعت 8:30 الی 11 با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه صنعتی اصفهان و آبفای اصفهان در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه نظرات اعضا نسبت به تکمیل سایت کنگره، عنوان  سه میزگرد تخصصی به تصویب رسید و اعضا افراد پیشنهادی خود را برای شرکت در میزگردها معرفی کردند. همچنین عنوان پیشنهادی چند کارگاه نیز به تصویب رسید.

در انتها مقرر شد با شرکتهای مشاور، پیمانکار و سازندگان و دستگاههای دولتی استان اصفهان برای شرکت و مشارکت فعال در کنگره ارتباط برقرار شود.