چاپ مقالات برتر کنگره در مجلات معتبر
1397-03-08

 مقالات برتر کنگره در نشریه علمی ترویجی "علوم و مهندسی آب و فاضلاب" و نشریه علمی پژوهشی "آب و فاضلاب" به چاپ خواهد رسید.