تمدید مهلت ارسال مقالات
23 شهریور 1397
تمدید مهلت ارسال مقالات

بدین وسیله به اطلاع می رساند با تصویب کمیته علمی، مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ مهر ماه تمدید شد.
به دلیل محدودیت زمانی برای داوری و چاپ، ضمانتی برای چاپ مقالاتی که بعد از این تاریخ ارسال شود وجود نخواهد داشت.