برگزاری چهاردهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب
27 شهریور 1397
برگزاری چهاردهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب

چهاردهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 21 شهریور ماه از ساعت 16 الی 22 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت مقالات رسیده و روند داوری مقالات مقرر شد بنابه درخواست تعداد زیادی از افرادی که موفق به تهیه و ارسال مقاله خود نشده اند زمان ارسال مقالات حداکثر تا 10 مهر تمدید شود.

در ادامه مسئولین تیمهای اجرایی کنگره شامل پذیرش، انتشارات، اسکان، تغذیه، لجستیک، اداره سالنها و نمایشگاهاهم برنامه ریزی های انجام شده را به اطلاع شورا رساندند و نظرات اعضای شورا برای بهبود برنامه ها به آنان اعلام شد.