عناوین میزگرد ها 
  1.  مدیریت تقاضا 
  2.  منابع آب نامتعارف
  3. مدیریت تعارضات اجتماعی در حوضه آب