برنامه زمان بندی کنگره:

 

ساعت

برنامه

تاریخ

از ساعت 7:30

ثبت نام

سه شنبه 22 آبان 97

8:30الی  10

افتتاحیه

10الی  10:30

پذیرایی و افتتاح نمایشگاه

10:30الی  12

میزگرد تخصصی(مدیریت تعارضات اجتماعی در حوضه آب)

12الی 13:30

ناهار و نماز

13:30الی 15

ارائه مقالات شفاهی

15الی 15:30

پذیرایی

15:30الی  17

میزگرد تخصصی(مدیریت مصرف و تقاضا و سازگار با کم آبی)

17:30الی 19:30

مجمع عمومی سالیانه انجمن آب و فاضلاب ایران)

8:30الی  10

ارائه مقالات شفاهی

چهارشنبه 23آبان 97

10الی 10:30

پذیرایی

10:30الی 12

میزگرد تخصصی(دست آورد ها و چالش های استفاده از آب های نامتعارف)

12الی  13

مراسم اختتامیه

13الی 14

ناهار و نماز

14الی  16

کارگاه های تخصصی

16الی  16:30

پذیرایی

16:30الی  18:30

کارگاه های تخصصی

8الی  12

بازدیدهای علمی

پنجشنبه 24 آبان 97