غرفه های نمایشگاه
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
 A2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 A3 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
 B1 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
 B2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 B3 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 D4 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 D5 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 D6 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 E3 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
 E6 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه
مشخصات متقاضی
نام پیشنهادی را وارد کنید.