برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

23 آبان 1397
14:00-18:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 16
آقای دکتر محمد رضا علی زاده فرد

23 آبان 1397
14:00-18:30

2,000,000

ریال
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 42
خانم دکتر تهرانی - آقای دکتر شهرکی

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 7
آقای دکتر امید امیدبخش

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 7
آقای دکتر فاضلی

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 10
آقای مهندس مصطفی محمدی

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 7
آقای مهندس جبلی

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 8
آقای دکتر امیر رضا طلایی خوزانی

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 20
آقای دکتر محمدرضا زارع

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 11
خانم دکتر فروغ مرتضایی نژاد، آقای مهندس محب

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 3
آقای دکتر امید امیدبخش

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 18
آقای دکتر جلیلی قاضی زاده

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 10
آقای دکتر جلیلی قاضی زاده

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 4
آقای مهندس طباطباییان

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 16
آقای مهندس احسان ثابتی امینائی

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 23
1- آقای مهندس علیرضا سلامت 2- آقای دکتر سید اویس ترابی 3- آقای مهندس pierre Renault

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 6
آقای مهندس سید مهیار نجفی نژاد

23 آبان 1397
14:00-16:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 9
آقای مهندس غلامرضا مهرنوش

23 آبان 1397
16:30-18:30

1,000,000

ریال
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 12
1- آقای مهندس پیمان یراقی 2-آقای مهندس علیرضا کامرانیان 3- آقای مهندس بشیر کریمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.