بهره گیری از آبهای نامتعارف به منظور برون رفت از بحران آب در منطقه کویر مرکزی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.73 MB)
نویسندگان
1کاشان میدان جهاد شرکت آب و فاضلاب کاشان
2مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کاشان
چکیده
در سالهای اخیر، سطح ایستابی آبخوان های فلات مرکزی ایران به دلیل خشکسالیهای پیاپی و برداشت بیش از حد مجاز ظرفیت آب زیرزمینی، در حال کاهش بوده است. مجاورت آبخوان با جبهه ی آب شور و دریاچه ی نمک نیز، باعث ایجاد شیب هیدرولیکی و در نتیجه پیشروی آب شور به سمت آب شیرین شده است. مطالعات انجام شده بر روی آبخوان دشت ها افت دائمی سطح آب را نشان داده و شاهد بیلان منفی دشت ها هستیم و در نتیجه آن وقوع پهنه عظیمی از فرونشست که در بعضی از مناطق به 5 سانتی متر درسال هم رسیده و به عنوان مخرب ترین پدیده طبیعی شناخته شده، پتانسیل ایجاد خسارت در ابعاد مختلف را دارا می باشد. در این مقاله به بررسی گزینه های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که استحصال آب از منابع آب شور که به اصطلاح آب غیرمتعارف نامیده می شود وهمچنین شناسایی منابع جدید در درون و بیرون حوزه آبریز و ارائه راهکارهای مرتبط به صورت موردی در منطقه کاشان و آران وبیدگل پرداخته شده است.
کلیدواژه ها