بازچرخانی آب خاکستری و کاهش هزینه تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهر بجنورد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.13 MB)
نویسندگان
166 Number/4th Deadlock/33 Ferdosi
22- دانشجوی کارشنای ارشد مهندسی آب ، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی
3کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی
4کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی
چکیده
ایران کشوری خشک و کم آب است که با توجه به رشد روزافزون جمعیت و منابع آبی محدود، می بایست راهکارهای مناسبی را در جهت استفاده بهینه از منابع اتخاذ نماید. از آنجایکه بخش اعظم کشور را مناطق کم آب در برگرفته است و جمعیت قابل توجهی در این مناطق زندگی می نمایند، روش های نوین استفاده صحیح و بازچرخانی آب می تواند برای توسعه مناطق فوق مفید واقع گردد. استفاده مجدد از آب خاکستری می تواند بخش مهمی از مشکل جوامع را حل نماید و در آینده های نه چندان دور به عنوان روشی ضروری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مقاله سیستم جمع آوری و تصفیه آب های خاکستری به همراه برآورد هزینه احداث و اجرا در خصوص 3 مجتمع 20 واحدی مسکن مهر شهر بجنورد بر اساس روش مدرن برزیلی و مطابق با طراحی مشابه صورت گرفته برای برج تایمز در ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است که مزایای قابل توجهی را برای شبکه آب و فاضلاب از طریق کاهش تقاضای آب تمیز و کاهش حجم فاضلاب تولیدی به همراه دارد. از آنجایکه آب خاکستری حدود 50 تا 80 درصد فاضلاب را تشکیل می دهد، استفاده مجدد از این آّب نه تنها سبب کاهش مصرف منابع آبی خواهد شد بلکه از نظر زیست محیطی نیز کاهش آلودگی را به همراه خواهد داشت.
کلیدواژه ها