بررسی بحران کم آبی و مدیریت آن به وسیلهء آب شیرین کن های خورشیدی در مناطق دارای پتانسیل (مطالعه موردی: استان قم)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (962.83 K)
نویسندگان
1کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
2کارشناس امور مالی، شرکت آب و فاضلاب استان قم
چکیده
اهمیت آب نه تنها در زندگی بشر و تمام موجودات زنده محسوس است، بلکه در زندگی روزمره، کشاورزی و صنایع نیز نمی توان از آن چشم پوشی کرد. تأمین آب آشامیدنی که غلظت نمک و مواد مضر سلامتی و بهداشت آن کم باشد، موضوع بسیار مهمی بوده و در حال حاضر مسأله مهمی را ایجاد کرده است. به همین منظور شیرین کردن آب دریا و آب شور (آب های زیرزمینی حاوی نمک) را نمی توان نادیده گرفت. مناطق دارای پتانسیل بالای استفاده از انرژی پاک و نامحدود خورشیدی گزینه مناسبی برای بکارگیری سیستم های آب شیرین کن خورشیدی است. ایران دارای مناطق وسیع برخوردار از تابش مناسب خورشید است و دارای موقعیت مناسبی برای بکارگیری سیستم های آب شیرین کن خورشیدی با وجود منابع آب شور در شمال و جنوب کشور است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی بحران کم آبی و مدیریت آن به وسیله آب شیرین کن های خورشیدی در مناطق دارای پتانسیل از جمله استان قم می باشد. بدین منظور به بررسی فناوری های نوین نمک زدایی خورشیدی در مناطق مختلف پرداخته شد و در نهایت با توجه به پتانسیل های منطقه و نتایج تحقیق، نمونه های عملیاتی آن برای استفاده در مناطق مختلف با در نظر گرفتن اهداف مدیریتی توصیه می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد در استان قم با توجه به شرایط اقلیمی، سیستم نمک زدایی اسمز معکوس خورشیدی مناسبتر از سایر سیستم های نمک زدایی خورشیدی می باشد.
کلیدواژه ها