بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی شهرستان اسلامشهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.79 MB)
نویسندگان
1شهریار فاز سه اندیشه بلوار فردوسی غربی خیابان میرداماد مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی بلوک 2 واحد 4
2کارشناس زمین شناسی آب و فاضلاب روستایی
چکیده
چمنابع آب زیرزمینی، در بسیاری از مناطق جهان مهم ترین عامل به وجود آمدن شهرها بودند و حیات بسیاری از مناطق به این آب ها بستگی دارد. در شهرستان اسلامشهر نیز، منبع تامین کننده آب مورد نیاز مردم منطقه آب زیرزمینی است. از میان 26 حلقه چاه فعال در روستاهای شهرستان، با توجه به پراکنش مناطق کشاورزی و مسکونی و صنعتی، شیب زمین (شمال غربی به جنوب شرقی)، پراکندگی چاه ها، موجود بودن اطلاعات چاه ها در بازه زمانی 10 ساله و در نظر گرفتن کل منطقه اسلامشهر، 14 حلقه چاه جهت مطالعه و بررسی انتخاب شد. هدف از این تحقیق بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب شرب منطقه با استفاده از نرم افزار AqQa و سامانه اطلاعات جغرافیایی در بازه زمانی ده ساله (1397- 1388) می باشد. پس از بررسی عناصر و مولفه های مختلف آب و تهیه نقشه های کیفی از آن ها و مشخص شدن روند کلی تغییرات، مشخص گردید که در ناحیه شمال غربی، جنوب غربی و جنوب اکثر پارامترهای شیمیایی آب دارای بیشترین غلظت بوده که در مواردی نیز این مقادیر بیشتر از حد مجاز تعیین شده می باشد. این موضوع به خصوص برای برخی عناصر از جمله EC و TDS ملموس تر است. در نهایت مطالعه انجام شده نشان داد ساختار زمین شناسی، فعالیت های کشاورزی، توسعه شهری و تراکم جمعیت مهم ترین منابع تاثیر گذار بر کیفیت آب زیرزمینی شهرستان اسلامشهر می باشند.
کلیدواژه ها