ارزیابی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (811.77 K)
نویسندگان
1میدان پاسداران -امور آب وفاضلاب زاهدان-بخش بهره برداری فاضلاب
2استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
3دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
در این مقاله به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در شرکت آبفا سیستان و بلوچستان پرداخت شده است. سنجش رضایت شغلی، مدیران را قادر می‌سازد تا عوامل اصلی نارضایتی کارکنان که زمینه بروز برخی مشکلات در سازمان است را شناسایی و اولویت بندی کنند. همچنین نتایج این سنجش به مدیران کمک می‌کند تا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی کنند و از این طریق شکاف های احتمالی کاهش دهند. تحقیق حاضر یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی است. جامعة آماری مورد نظر پژوهش، کلیه کارکنان شاغل شرکت آب و فاضلاب شهر زاهدان هستند. روش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر مشخصات فردی، مشخصات شغلی و سوالات سنجش رضایت شغلی است. بخش سنجش رضایت شغلی دارای 61 سوال است که در 8 بعد حقوق و مزایا، ارتقا، روابط کاری با مسئول مستقیم، روابط کاری با همکاران، ماهیت شغل، امنیت شغلی، شرایط و امکانات محیط کار و تسهیلات و امکانات رفاهی دسته‌بندی می‌شوند. در پایان، داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به صورت کلی مدیریت شرکت آب و فاضلاب شهر زاهدان در اعمال شیوه‌های مدیریتی و جلب رضایت همکاران موفق بوده است. در کل سطح رضایت کارکنان از کلیه ابعاد در نظر گرفته شده برای رضایت شغلی متوسط و بالاتر بوده است. کمترین میزان رضایت در ابعاد ارتقا، تسهیلات و امکانات رفاهی، شرایط و امکانات محیط کار است و بیشترین میزان رضایت در بعد روابط کاری با مسئول مستقیم می باشد.
کلیدواژه ها