بررسی پدیده فومینگ در راهبری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سرکان به روش لجن فعال و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.16 MB)
نویسندگان
1همدان-تویسرکان-بلوار شهید بهشتی - امور آب و فاضلاب شهرستان تویسرکان
2مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
3همدان - بهار - صالح آباد - اداره آب و فاضلاب شهر صالح آباد
چکیده
در کشور ما تا افق 1400 تعداد تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری به 800 عدد خواهد رسید که اکثر سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری به دلیل راندمان بالا، قابلیت کاربرد در شرایط اقلیمی مختلف و همچنین نیاز به فضای کمتر از نوع سیستم لجن فعال مـی‌باشـند. از مهمتـرین مشـکلات راهبـری و بهـره بـرداری در سیستمهای مختلف لجن فعال تولید کف است که منجر به مشکلات بهداشتی، عملیاتی و زیبایی شناختی و در نتیجه کاهش رانـدمان تصـفیه خانـه فاضلاب می‌شود. تولیـد کـف بر ضـریب انتقال اکسیژن در هوادهی سطحی اثر منفی داشته و باعث فرار مواد معلق از حوض تـه نشـینی ثانویـه شده و در نهایت باعث ایجاد مشکل در تصفیه خانه می‌شود. هدف از ارائه این مقاله شناخت انواع کف و سـوابق جهانی و کشوری و عوامل موثر بر بروز آن می‌باشد. به همین منظور تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سرکان مورد مطالعه قرار گرفته است، نظر به گذشت حدود 34 سال از بهره‌برداری این تصفیه‌خانه در برخی از مواقع پدیده فومینگ در تصفیه‌خانه مشاهده می‌شود. بیشترین کف مشاهده شده مربوط به حوض هوادهی و حوضچه کلرزنی می‌باشد. کف ایجاد شده در حوض هوادهی با توجه به تغییر در دما یا در نسبت غذا به میکروارگانیسم به سه شکل کف سفید پرحجم، کف قهوه ای روشن و کف چربی‌دار دیده می‌شود.که ضمن بررسی دلایل بروز کف در این تصفیه‌خانه به ارائه موثرترین راهکارهای عملی کنترل آن شامل افزایش هوادهی، تزریق کلر به کف، افزایش دفع لجن، کاهش مقدار چربی و روغن، اسپری کردن آب و استفاده از ضد کف‌ها به تفصیل پرداخته شده است.
کلیدواژه ها