بررسی اثر عوامل خرابی بر عملکرد سامانه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد در شرایط بحرانی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (209.76 K)
نویسندگان
1مشهد-موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری-گروه عمران
2عمران-دانشگاه ازاد اسلامی مشهد،مشهد، ایران
3عمران، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
4عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
5شرکت آب و فاضلاب مشهد
چکیده
در این مقاله، به شناسایی و تعیین تأثیر عوامل خرابی بر سامانه های آب و فاضلاب شهر مشهد در شرایط بحرانی پرداخته می‌شود. نخست، مشخصات جغرافیایی منطقه طرح سامانه‌های آب و فاضلاب، فرایندهای تحلیل ریسک و الگوهای پدافند غیرعامل مشخص می‌گردند. سپس، به بررسی و شناخت انواع ریسکها از نظر منشأ خطر در سامانه‌های آب و فاضلاب مشهد پرداخته می‌شود. برپایه ریسکهای شناسایی شده، چک لیستهای ارزیابی تهیه می‌گردد. این پرسشنامه‌ها توسط خبرگان شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد کامل می‌شوند. از اطلاعات چک لیستهای تکمیل شده توسط کارشناسان و خبرگان شرکت آب و فاضلاب مشهد برای تحلیل ریسک و اولویت‌بندی خطر در سامانه‌ها استفاده می‌گردد. برای ارزیابی ریسک‌پذیری سامانه‌های آب و فاضلاب، یک تابع احتمال خسارت پیشنهاد می‌شود. از این تابع برای تعیین ریسک‌ها و اولویت‌بندی خطر در سامانه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد بهره‌جویی می‌گردد. سپس، برپایه الگوهای بهسازی و کاهش خسارت، پیشنهاد‌های اجرایی برای بهبود وضعیت و کاهش خطرهای احتمالی ارائه می‌شود. با جمع‌بندی نتایج، پیشنهادات اجرایی برای بهسازی لرزه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری سامانه‌های آب و فاضلاب ارائه می‌شود.
کلیدواژه ها