مدیریت بروز آلودگی درشبکه های توزیع آب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (378.61 K)
نویسندگان
1مشهد_قاسم اباد_استاد یوسفی_دانشگاه ازاد اسلامی مشهد_دانشکده مهندسی
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی،عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه آزاد،مشهد.
چکیده
در سال‌های اخیر توجه روز افزون به ایمن نگاه داشتن شبکه‌ های آب شهری از خطرات احتمالی، طیف وسیعی از مطالعاتی را به دنبال داشته است که مهم‌‌ترین هدف آن‌ها، کمینه کردن اثرات مخرب این خطرات بر سلامت عموم بوده است. اکثر تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته، به بررسی مکان یابی بهینه ایستگاه‌های پایش در شبکه ‌های آب شهری پرداخته‌اند. مطالعات دیگری نیز در شبکه ‌به‌منظور تعیین منبع آلودگی محل تزریق آلودگی به شبکه، انجام شده است، اما تحقیقات صورت گرفته ‌به‌منظور مدیریت بحران ایجاد شده پس از تشخیص موفق آلودگی توسط ایستگاه‌های پایش در شبکه‌های توزیع آب شهری بسیار محدود می‌باشد. یکی از مهم‌ترین خطرات تهدیدکننده شبکه‌های آب شهری، حملات عمدی ‌به‌منظور آلوده کردن آب شبکه با آلاینده‌های شیمیایی است.به دلیل اهمیت بروز آلودگی در شبکه آب شهری بر سلامت مردم و همچنین زمان بسیار مهم از هنگام تشخیص و تأیید آلودگی تا شروع فعالیت های واکنشی در کاهش اثرات مخرب آلودگی بر سلامت مردم ضروری است راهکارها و اقدامات مناسبی در این خصوص اندیشیده شود. از جمله اقدامات می توان به اعلام خطر عمومی، ایزوله کردن ناحیه آلوده شده توسط شیرهای موجود در شبکه به منظورجلوگیری از گسترش آلودگی و تخلیه آب از طریق شیرهای آتش نشانی می باشد. در این تحقیق مدیریت بروز آلودگی با کاهش جرم آلودگی مصرف شده در شبکه در کنارکمینه کردن تعداد عملیات واکنشی بررسی شده است. این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک موردمطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها