تأثیر روغن مصرف شده بر تشکیل رسوب چربی، روغن و گریس در سیستم جمع آوری فاضلاب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.66 MB)
نویسندگان
1فارس- نی ریز- بلوار نصر- خیابان خوارزمی- فرعی یک - کد پستی: 7491953191
2دانشیار گروه شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
3شیراز- دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
4دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
از جمله مهمترین مشکلات در سیستم های فاضلاب، تشکیل رسوبات چربی، روغن و گریس است، زیرا در ایجاد انسداد فاضلاب که منجر به سرریز شدن فاضلاب های بهداشتی می شود، نقش اساسی دارند. مطالعات اخیر، این رسوبات در سیستم های فاضلاب، شباهت های قوی با نمک های اسید چرب بر مبنای کلسیم نشان داده اند که نتیجه ای از واکنش صابونی شدن می باشد. در این تحقیق از دو نوع روغن و دو نوع منبع کلسیم، یعنی کلسیم کلرید و کلسیم سولفات استفاده شده است و نمونه ها در شرایط 00/7 pH و دمای اتاق سنتز شدند. با مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات گذشته، تفاوت های قابل توجهی در بین صابون روغن تازه و مصرف شده مشاهده شد. یکی از تفاوت های مهم آن ها، ساختار لایه ای بود. از لحاظ رنگ ظاهری، صابون روغن تازه رنگی سفید، در صورتی-که روغن مصرف شده رنگی زرد متمایل به قهوه ای داشت، که می توان به تغییر رنگ روغن در فرآیند آشپزی نسبت داد. نمونه ها با آنالیزهای FTIR و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز FTIR نشان دهنده شباهت بسیار زیاد این صابون ها با رسوبات موجود در فاضلاب است. همچنین تصاویر میکروسکوپی گواهی بر وخیم تر بودن رسوبات تشکیل شده با کلسیم سولفات در مقایسه با کلسیم کلرید است. نتایج این مطالعه شباهت های بین رسوبات فاضلاب و صابون های کلسیم را نشان داده که می‌تواند کمک زیادی به یافتن راه های جلوگیری از تشکیل رسویات روغنی در سیستم های فاضلاب نماید
کلیدواژه ها