برآورد میزان نشت آبرسانی با اندازه گیری دبی وفشار در شهرک مهر آرای شهر زنجان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (772.76 K)
نویسندگان
1کوچه مشکی شرکت آب و فاضلاب شهر زنجان
2کارشناس آبفای زنجان
چکیده
مدیریت فشار یک ابزار کارامد برای کاهش آب بدون درآمد و بهره وری بیشتر از شبکه است. مدیریت فشار منجر به کاهش میزان نشتی آب می شود. این امر باعث افزایش عمر تجهیزات شبکه و تاسیسات، کاهش تعداد اتفاقات رخ داده در سطح شهر، و بالطبع کاهش میزان آب مصرفی و افزایش رضایتمندی مشترکین خواهد شد. با وجود مطالعات انجام شده در زمینه فشار، تعداد مطالعان میدانی منتیج به نتیجه در داخل کشور محدود می باشد و علاوه بر آن بیشتر آنها جنبه تئوری داشته و کمتر به صورت عملیاتی مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا قسمتی از شبکه ایزوله توزیع آب واقع در شهرک مهر آرای شهر زنجان انتخاب و سپس مقادیر دبی لحظه ای ورودی به شبکه و میزان فشار آن اندازه گیری می شود؛ و سپس با نصب شیرهای فشار شکن و تنظیم فشار ، میزان حداقل جریان شبانه و نشت شبکه برآورد شده است. در پایان این مقاله، نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها