مطالعه تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در تحول مخروط افکنه های اردستان با هدف پیش بینی کیفیت و آبدهی چاه ها و قنوات برای تامین آب شرب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.26 MB)
نویسندگان
1کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ های رسوبی/ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اردستان
2کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ های رسوبی
3کارشناس ارشدمدیریت IT مسئول فرایندتحریر و تنظم داده ها
چکیده
مخروط افکنه ها محیط های رسوبی قاره ای هستندکه به شکل مخروط از تجمع رسوباتی در اندازه های قطعه سنگ،قلوه سنگ و رسوبات دانه ریزی که ازتخریب حوزه آبریز فراهم گشته و در محل خروجی رودها از دره ها ته نشست شده اند .آلویمها رسوباتی با نفوذ پذیری بالا می باشند لذا به علت نفوذ پذیری و جذب آبهای سطحی حوزه های آبریز کوه های اطراف ازنظر تشکیل سفره های آب زیر زمینی بسیار با اهمیت هستند بسیاری از قناتها ی پر آب ایران در مخروط افکنه ها حفر شده اند (قنات ارونه و قنات دوطبقه مون )ضمنا میزان آبدهی چاه های عمیق و قناتهای منطفه و چشمه ها و کیفیت آب آنها از نظر شرب به اندازه عناصر متشکله و جنس آبرفتها بستگی مستقیم دارد. فرایند رسوب گذاری ،شکل وگسترش مخروط افکنه ها توسط فاکتورهای متعددی مانند فعالیتهای تکتونیکی ،آب وهوا، جنس سنگ بستر، تغییر درسطح مبنا و ابعاد حوزه آبریز کنترل می شود. تکتونیک و آب و هوا دو فاکتور اساسی هستند که در موقعیت و موجودیت مخروط افکنه ها نقش مهمی را به عهده دارند . در این تحقیق بر مبنای ویژگی شکل و فاسیس 38 مخروط افکنه مورد بررسی قرار گرفته اند تا ضمن معرفی آبرفتهای منطقه تاثیر تکتونیک فعال برنحوه شکل گیری آنها نیز بیان گردیدتا محققان بتوانند با تجزیه وتحلیل یک مخروط افکنه از نظر جنس واندازه ذرات، وشکل ، میزان آبدهی چاه ها وکیفیت آب را قبل ازحفر چاه و پیش بینی کنند
کلیدواژه ها