اثرات تکی و متقابل پارامتر‌های عملیاتی بر روی حذف فتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست ZnO: روش پاسخ سطح
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.67 MB)
نویسندگان
1شیراز. خیابان زرهی خیابان باغ حوض کوچه 12 ساختمان شقایق
2. استاد، گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
3استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
4دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
5دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش، از تحلیل آماری با استفاده از روش پاسخ سطح برای به دست آوردن اثرات تکی و متقابل پارامترهای مهم عملیاتی در فرآیند حذف آلاینده‌ی متیل اورانژ توسط کاتالیست ZnO استفاده شد. پارامتر‌های مهم عملیاتی شامل غلظت کاتالیست، غلظت اولیه آلاینده و pH محلول می‌باشد. در این روش از طراحی آزمایش مبتنی بر آمار و روش پاسخ سطح برای یافتن مدلی درجه دو بر اساس پارامتر‌های عملیاتی و مقدار بازده حذف استفاده شده است. نتایج آماری نشان می‌دهد که مقدار بالای 9198/0= R2 نشان دهنده‌ی دقت بالای مدل پیش‌بینی شده بر اساس داده‌های آزمایشگاهی است. تحلیل واریانس بر اساس مدل به دست آمده نشان می‌دهد، با وجود آن‌که دو پارامتر‌ دیگر تأثیرگذار بوده، pH تأثیرگذارترین پارامتر می‌باشد. در نهایت بازده حذف آلاینده متیل اورانژ در شرایط بهینه (36/153 میلی‌گرم بر لیتر غلظت کاتالیست، 18/6 میلی گرم بر لیتر غلظت آلاینده و 04/9 مقدار pH محلول) برابر با %2/92 می‌باشد.
کلیدواژه ها