تبیین لزوم اعمال سقف تعهد مصرف برای مشترکین غیر دائم و یا تغییر در رفتار تعرفه این مشترکین با مطالعه موردی در مورد مشترکین غیر دائم روستاهای استان یزد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (207.74 K)
نویسندگان
یزد - میدان امام حسین کوچه شهید حاجی مهدی شرکت آبفار یزد
چکیده
با مهاجرت روستائیان به شهرها و تغییر بافت جمعیتی روستاها از سکونتگاه دائم و حضور افراد بومی در روستا به تفرجگاه و اقامتگاه افراد غیر بومی ماهیت خدمات رسانی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در این روستاها دچار تغییراتی شده است و نوع حضور و مصرف این نوع ساکنین در روستاها باعث اختلال در شبکه آبرسانی و نارضایتی افراد بومی و ساکن در روستا می شود. از طرفی با وقوع خشکسالی های متمادی و مشکلات ناشی از کم آبی و هزینه های بالا استحصال آب، ارائه راهکار جهت مدیریت مصرف آب در این روستاها و جلوگیری از تبعات ناشی از برداشت بی رویه و خارج از عرف ساکنین غیر دائم در روستاهای بیشتر محسوس می‌شود. یکی از اقداماتی بازدارنده انجام شده در این زمینه اعمال تعرفه اقامتگاه غیر دائم با مبلغی بالاتر از قیمت آب بهای مصرفی مشترکین مسکونی در طبقات پایین مصرف برای این نوع ساکنین است، ولیکن با توجه شرایط آبی حاضر و هزینه های بالای خرید آب با تانکر در روستاها و از طرفی ثابت بودن قیمت آب برای این سکونتگاهها که در طبقات بالای مصرف بهای آن کمتر از آب بهای خانگی می باشد بازدارنگی این تعرفه عملاً کمرنگ شده و نیاز به تجدید نظر در برخورد تعرفه ای و یا تعیین سقف تعهد برداشت آب برای این اقامتگاهها می باشد. تحقیق حاضر ضمن بررسی موضوع فوق، وضعیت اعمال تعرفه اقامتگاه غیردائم در روستاهای استان یزد را بررسی و در این راستا چند پیشنهاد در خصوص تغییر رفتار با این مشترکین ارائه داده است.
کلیدواژه ها