مقایسه دو روش انتخاب مشترک جهت تعویض کنتور (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب اصفهان-منطقه شهرضا)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.22 MB)
نویسندگان
1شهرضا خیابان شهید یزدانی فرعی4 پلاک72
2رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد آب و فاضلاب منطقه شهرضا
چکیده
در این تحقیق دو روش انتخاب مشترک جهت تعویض کنتور بررسی شده است. در روش اول تعویض کنتور بصورت خوشه ای و بدون درنظر گرفتن سوابق مصرف انجام شده است. در روش دوم انتخاب مشترک با استفاده از نرم افزار "پویش" انجام گرفته است بدین گونه که اطلاعات مصارف مشترکین به نرم افزار مذکور داده شده و از نرم افزار گزارشی از میزان مصرف مشترکین گرفته شده است سپس مشترکینی که میزان مصرفشان روند نزولی داشته اند جهت تعویض تعویض کنتور انتخاب شده اند. نتایج روش اول نشان می دهد که میزان مصرف و درآمد9 ماهه نسبت به دوره مشابه کاهش داشته اما روش دوم نشان می دهد که میزان مصرف و درآمد نسبت به دوره مشابه یک ساله افزایش داشته است. نتیجه این بررسی حاکی از آن است که در صورتیکه مقصود افزایش درآمد باشد تعویض کنتور صرفا بر اساس عمر کنتور مفید نمی باشد و انتخاب مشترک جهت تعویض کنتور بر اساس سوابق مصرف نتایج مطلوب تری دارد.
کلیدواژه ها