1. بازدیدهای تخصصی روز پنج شنبه 24 آبان
2. ثبت نام در کنگره و رزرو اسکان
3. شانزدهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4. برگزاری چهاردهمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب
5. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا 10 مهر تمدید شد
6. تشکیل دهمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره
7. چاپ مقالات برتر کنگره در مجلات معتبر
8. تشکیل نهمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره
9. حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنگره
10. حمایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کنگره
11. حمایت دانشگاه صنعتی سهند از کنگره
12. حمایت انجمن انرژی ایران از کنگره
13. حمایت انجمن آبخیز داری ایران از کنگره
14. حمایت شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب از کنگره
15. هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
16. فراخوان سومین دوره انتخاب پایان نامه برتر
17. هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
18. ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19. پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
20. چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران